Orionkullen – processen rullar på

moln,w

Gamla flickskolan på Orionkullen. Foto Olof Näslund (bilden är ett montage).

I början av december besökte två representanter för byggföretaget Byggvesta (de som ska bygga det omdiskuterade huset på Orionkullen), gamla flickskolan i Södertälje.

De hade bjudits dit av Södertälje konstnärskrets, Kretsen, som ville veta mer om det planerade huset. Besökarna, Carlos Albinsson (som leder projektet med det nya huset) och Jon Arnell (ansvarig för genomförandet), hade aldrig varit inne i gamla flickskolan tidigare, sa de. Inte heller kände de till den aktivitet som där pågår.

Kretsen i sin tur, har inte varit någon remissinstans, har inte ens kontaktats under tiden som planerna på bebyggelse på Orionkullen har funnits. Trots att de i år (2016) har funnits i 60 år och samlar ett sjuttiotal av Södertäljes konstnärer, de som kan det mesta om färg och form och det estetiska tilltalet.

Tomten som belöning

Byggvesta är ett relativt litet företag med få anställda, de byggde sitt första hus för 70 år sedan. De finns i storstadsregionerna och fokuserar numera på hyresrätter. Huset på Orionkullen blir det första för deras del i Södertälje.

Att Orionkullen över huvud taget ska bebyggas ingår i den stadskärneplan som kommunen har tagit fram. Att den ska bebyggas av just Byggvesta beror på att de är ett av de fem byggföretag som kommunen förde samtal med om stadskärnans utveckling när nämnda plan skulle fastslås. De inbjudna byggföretagen var från början fler men kommunen bestämde sig för att välja ut just fem som intressanta samtalspartners. Som ”belöning” fick var och en av dem rätten till en exploatering. De övriga fyra byggföretagen i den processen är NCC (som nu bygger kvarteret Venus bakom gamla rådhuset), Veidekke (som ska bygga på parkeringstomten framför Hebbevillan), HSB (som ska bygga i kvarteret Saturnus, Badhusgatan/Nygatan och Telge Fastigheter (som avstod från tomttilldelning).

Det berättar Linda Lövkvist, exploateringsingenjör på Södertäljes samhällsbyggnadskontor. Det är hon som har det övergripande ansvaret samordningen av Orionkullens exploatering.

Ingen konsthall nu

För att bygget på Orionkullen ska kunna komma igång behövs en gällande detaljplan för området, en sådan har också upprättats med Byggvestas bostadshus inritat i slänten ner mot Köpmangatan och en byggnad, kallad ”konsthall” på andra sidan ner mot kanalen. ”Konsthallen” finns det inga direkta planer att förverkliga än, men den lades med i planen för att en sådan inte ska behöva tas om från början när och om det blir aktuellt. En detaljplan ändrar man inte i brådrasket, sa Urban Dahlberg, bygglovschefen, vid ett öppet möte om Orionkullen i gamla flickskolan i våras.

Men Byggvestas bostadshus ner mot Köpmangatan, det ska realiseras, om nu allt går som både kommunen och Byggvesta hoppas.

orionbild

Skissbild som enligt Byggvesta visar hur det nya bostadshuset, vid Orionkullen, kommer att se ut. Bakom gamla flickskolan skymtar den ”konsthall” som ännu inte är beslutad.

Planerna rullar på

Den upprättade detaljplanen överklagades av en bostadsrättsförening intill kullen och ligger just nu på Mark- och miljödomstolens bord. Föreningen menar bland annat att kommunen genom volym, placering och utformning av det planerade huset inte har tagit hänsyn till en känslig kulturmiljö.

Deras överklagande har redan varit en vända hos, och avslagits av, Länsstyrelsen, där de har till uppgift att pröva om kommunen har gjort några rent formella fel. Så har icke skett, tycker Länsstyrelsen, utan konstaterar att det inte ”har framkommit att planhandlingarna eller handläggningen hos kommunen har sådana brister att det föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens antagandebeslut inte tillkommit i laga ordning”. De anser heller inte ”att det framkommit att planen skulle skada kulturmiljön eller stadsbilden så påtagligt att detta utgör grund för att upphäva planen”.

Återstår nu alltså Mark- och miljödomstolens utslag. Ärenden där brukar ta mellan sex och tolv månader, upplyser Linda Lövkvist, vilket innebär att svar väntas någon gång under första halvåret 2016.

Orionkullen 003

Orionkullen, och dess lindar, i vinterskrud. Foto Claes Göran Bill.

Laga kraft

Därefter, när föreskriven tid för överklagande av Mark- och miljödomstolens utslag har gått, runt fyra veckor, vinner detaljplanen laga kraft. De där veckorna är till för eventuell ytterligare överklaganden och då till Mark- och miljööverdomstolen.

– Men, säger Linda Lövkvist, det är tveksamt om ett sådant överklagande skulle beviljas om nu två instanser dessförinnan gått på kommunens linje; både Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen.

Först när detaljplanen har vunnit laga kraft kan Byggvesta lämna in sin bygglovsansökan till kommunen. Handläggningen av en sådan brukar, enligt Linda Lövkvist, ta tre, fyra månader i anspråk. Sen borde alltså Byggvesta kunna sätta spaden i marken, men nej, så är det inte.

– Inte förrän vi ger klartecken, det står så i vårt avtal med Byggvesta, poängterar Linda Lövkvist. Innan de kan sätta igång ska gatorna nämligen byggas om.

Projekteringen av den ombyggnaden har redan påbörjats, berättar hon.

Sju våningar

Huset är tänkt att bli sju våningar högt, bekräftar Byggvesta, det ska vara jämnhögt hela vägen, ligga tretton meter från gamla flickskolan och inrymma affärslokaler och parkering i första våningen och parkering också i andra.

Från allra första början var huset tänkt att bli mindre, men kommunen ville gärna öka på storleken, säger Linda Lövkvist (som inte var med i processen på den tiden), för att få fler hyresrätter i centrum. Byggvesta ville likaså gärna öka volymen för att få bättre ekonomi för sin förvaltning, de har egen sådan i de områden de bygger, nämligen.

Under resans gång har huset också i ett tidigt skede ändrat utseende, från att ha varit tänkt att byggas i 90 graders vinkel runt kullen mot Västra Kanalgatan, till att – som nu – sträcka sig längs Köpmangatan. Likaså har balkongerna in mot gamla flickskolan fått ett delvis nytt utseende, det samma gäller fönstren.

– Men, vi började arbeta med detaljplanen 2010 och sedan dess har husets storlek, i volym och placering, inte ändrats, säger Linda Lövkvist.

IMG_50801

Bygglovschefen Urban Dahlberg visar skissbilden vid den öppna träffen i gamla flickskolan våren 2015. Foto: Kjell Carlsson

”Blaffan” var verklig

Det betyder att den skiss som bygglovschefen Urban Dahlberg visade vid den öppna träffen i gamla flickskolan i våras och som flera av de närvarande då kallade ”blaffa” inte bara var ett pedagogiskt sätt att illustrera volymen, som han sa, utan en verklig bild på huset, precis som det är tänkt att se ut.

Byggvesta-besökarna förklarade på Kretsen-mötet att det blivande huset måste se ut som det gör på skissen helt enkelt för att en byggnation ska vara ekonomiskt och miljömässigt försvarbar. Just miljöhänsynen är något de är stolta över. Det har en beräknad energiförbrukning på max 55 kWh/kvm och år, betydligt lägre än de 110 kWh/kvm och år som är normen idag. Huset är förberett för solenergi, men den installationen får vänta, eftersom tekniken för en sådan inte är fullt utvecklad, sa de.

Att få till en optimal miljövänlighet är en komplicerad ekvation, sa de vidare, men en parameter är att det finns så få ytor som möjligt som kan släppa ut värme. Sådana skulle uppstå om man terrasserade huset, så att det fick en trappstegsliknande form, där ena änden kanske kunde omfatta ett par våningar och den andra sju, vilket flera av de närvarande i gamla flickskolan menade skulle vara bättre. Nu blir i stället hela huset sju våningar högt, med ett sjuttiotal hyresrätter om mellan ett och fem rum. Med putsad fasad.

Så när kan det stå där då?

– Allting tar mycket längre tid än vad man från början tror, säger Linda Lövkvist och gissar på trolig byggstart årsskiftet 2016/2017.

macdonalds ekdalsgatan 1_001

Orionkullen från McDonaldstomten, korsningen Ekdalsgatan-Köpmangatan.

På lös grund

Då ska Byggvesta ha bestämt hur de ska säkra kullen så att den inte rasar samman när de börjar schakta, och gamla flickskolan glider ner. Kullen består av rullsten. Hittills har Byggvesta lagt ner en och en halv miljon på att undersöka hur detta ska gå till.

– Det blir troligen någon form av spontning, berättade Byggvestas Carlos Albinsson. Det finns flera sådana metoder som går ut på att bygga en ”vägg” som ska hålla kullen på plats under byggnationen tills det nya huset kan fungera som en sådan. Med metall eller betong, eller en kombination av dem.

– Man kan också använda så kallad jordspikning, där man skjuter in ankare som håller emot kullen bakifrån. Vi har ännu inte bestämt oss för hur vi gör. Det blir en avvägning med hänsyn till ekonomin, säkerheten och de tekniska möjligheterna.

Vattenfärger

Huset ska alltså se ut som på Urban Dahlbergs skiss. Det enda som ännu så länge är påverkbart, sa Byggvesta-besökarna, är färgsättningen och fönsterinsättningen.

– Fram med vattenfärgerna och kom med förslag, uppmanade Carlos Albinsson de församlade konstnärerna.

Att det finns en unik grafisk verkstad i huset de satt i, hade de aldrig hört talas om, men de blev eld och lågor.

Galleri Kretsen SšdertŠlje

Den grafiska verkstaden inne i Södertälje konstnärskrets lokal i gamla flickskolan. Foto Olof Näslund

– Vi vill gärna använda kunskapen som finns där i vårt projekt, en grafisk profil kanske i husgaveln?

Men några vattenfärger blir det nog inte tal om, säger flera av de Kretsen-medlemmar som vi på Kulturdelen har talat med. Det går helt enkelt inte till så. Den byggherre som vill samarbeta med konstnärer ser till att begära in förslag från flera långt i förväg, ofta som en tävling, och är beredda att betala både för den konstnärliga insatsen.

Däremot är det klart att lindarna försvinner, konstaterade Byggvesta, framför allt för att de står i vägen för byggnationen. Under bygget kommer däremot troligen entrén in till gamla flickskolan att kunna behållas ut mot Köpmangatan. De som ska in i huset får en smal passage om några meter.

Text: Ingrid Sjökvist

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

4 Kommentarer till “Orionkullen – processen rullar på”

 1. Werner Näslund skriver:

  Mycket intressant, Bra gjort.

 2. Peter Sirkén skriver:

  Hej,
  Tack för bra genomgång av nuläget ang exploatering i centrum. Hoppas att flertalet södertäljebor hittar till Kulturdelen och att den här viktiga informationen på det sättet når ut till många.

  Jag har förgäves gjort försök att hitta liknande presentationer i kommunens olika forum (infoutskick, websida mm). För att kunna delta med synpunkter så är det naturligtvis strategiskt att veta vilka frågor som just nu står på dagordningen och vilka frågor som just nu efterfrågar vilka svar.

  Kulturdelens insats kanske kan väcka en tanke hos kommunen? Finns sådan här och liknande info i de kommunala kanalerna eller är det kanske något att bli bättre på?

  God Fortsättning!
  Peter Sirkén

  • Ingrid Sjökvist skriver:

   Roligt att du uppskattar Kulturdelen. Information – och information i tid så att synpunkter får relevant möjlighet att beaktas – var ju något som också efterlystes vid mötet i gamla flickskolan i våras. Vid mötet var bl a Håkan Buller (S) med. Han lovade där och då att bli bättre på kommunikation med allmänheten.