Inget folkbibliotek i Hovsjö

Hovsjöskolans stora hall. Receptionen/cafeterian till vänster, bokrummet i grönt bakom glasdörrarna till höger. Bilden tagen dagen före den officiella öppningen av skolan.

Den gamla Hovsjöskolan hade ett kombinerat folk- och skolbibliotek. I den nya har folkbiblioteksdelen tagits bort. För att den skulle bli för dyr. För att det aktuella rummet ligger fel i byggnaden och för att, som bibliotekschefen Anja Dahlstedt säger: Vi vill gärna ha folkbibliotek i alla stadsdelar, och det är svårt att motivera att just Hovsjö skulle prioriteras.

Nya Hovsjöskolan är färdig, eleverna har flyttat in och undervisningen är i full gång. Skolan är byggd enligt den så kallade Södertäljemodellen, där väggarna är få och de som finns företrädesvis är genomskinliga. Alla ska kunna se alla, med andra ord.

Navet är den stora gemensamma ytan mitt i byggnaden. Där cirkulerar elever och lärare i en strid ström. Där finns också biblioteket. Ett sådant kombinerat folk- och skolbibliotek, var också planerat. I investeringsbudgeten för nybygget fanns det med, av biblioteksutredaren Olar Skinnars uppskattat till två miljoner, baserat på ett antagande om antalet böcker plus inventarier som datorer och möbler.

Vill satsa rätt

Bibliotekschefen Anja Dahlstedt

Att det inte blev ett kombinerat bibliotek, där också allmänheten skulle kunna långa böcker har följande bakgrund, berättar Anja Dahlstedt:

– Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för driften av kommunens folkbibliotek, medan utbildningsnämnden ansvarar för driften av kommunens skolbibliotek. Från och med halvårsskiftet 2011 ska alla elever enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. Eftersom få skolor i Södertälje numera har bibliotek blir konsekvensen att varje rektor måste bygga upp et sådant genom att prioritera om sina befintliga resurser.

– Biblioteket i gamla Hovsjöskolan fungerade uteslutande som ett skolbibliotek trots att det på pappret var ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Antalet besökare från allmänheten kunde under en vecka räknas på en hands fingrar. Hela biblioteket finansierades av kultur- och fritidsnämndens anslag.

Varit med och planerat

– Kultur och fritid har deltagit i projekteringen inför bygget av nya Hovsjöskolan, fortsätter Anja Dahlstedt, men våra önskemål och krav för att kunna bedriva bra folkbiblioteksverksamhet hörsammades inte. Bland annat vad gäller bibliotekets placering i skolbyggnaden. Men det har också funnits önskemål från skolans håll om använda biblioteksresursen på ett sätt som inte skulle ha varit förenligt med folkbiblioteksverksamhet. De ville att bibliotekets böcker skulle vara en del av det öppna torget i mitten av skolan, att det under skoldagarna skulle flyta ut utanför bibliotekslokalen. Det låter som en fin idé, men är mycket svårt att praktiskt förena med en folkbiblioteksverksamhet där det krävs att vi vet var böcker håller hus och där det är mycket viktigt att alla lån verkligen registreras. Man hade också förlagt bemanningen av bibliotekslokalen till receptionen/cafeterian vilket vi inte tyckte var en godtagbar lösning.

– Kultur och fritids gör därför bedömningen att bibliotekslokalen i Hovsjöskolan är mycket väl lämpad som skolbibliotek, men inte som folkbibliotek. Eftersom alla skolor behöver se över, och i många fall bygga upp, en skolbiblioteksverksamhet, är det en viktig principiell fråga att skolbiblioteken finansieras av utbildningsnämnden.

– Till saken hör också, fortsätter Anja Dahlstedt, att Kultur och fritid har haft ständigt minskade ramar under ett antal år och att Luna kulturhus 2010 fick en nästan tioprocentig minskning av sitt anslag. Detta talade för att avstå från att återuppbygga folkbiblioteket i Hovsjö, vilket skulle ha fått stora konsekvenser på verksamheten på Stadsbiblioteket i Luna, som redan är hårt ansatt av besparingar. Eftersom Kultur- och fritidsnämndens uppdrag inom den kommunala biblioteksstrukturen är att driva folkbibliotek är det inte försvarbart att prioritera att driva ett skolbibliotek i Hovsjö framför folkbiblioteksverksamheten i Luna.

Önskar fler filialer

Anja Dahlstedt skulle allra helst önska att det kunde finnas biblioteksfilialer i alla stadsdelar.

– Men skulle vi ha pengar för att driva bara en filial i en stadsdel, som till exempel i Hovsjö, ja då skulle vi hellre lägga de pengarna på att återuppta en bokbussverksamhet som skulle kunna nå alla stadsdelar.

En bokbuss är också en av de saker som den pågående biblioteksutredningen tittar på.

– Med kommundelsbiblioteken i Hölö, Järna, Mölnbo och Enhörna är situationen annorlunda, berättar också Anja Dahlstedt. Dem driver Kultur- och fritidskontoret på uppdrag av respektive kommundelsnämnd. Över kommundelsbiblioteken har Kultur- och fritidsnämnden ingen inverkan rörande pengar eller verksamhet.

Bokrum

Nu har Hovsjöskolan ett rum med böcker och i den nya skollagens mening är alla krav därmed uppfyllda. Lagen säger nämligen ingenting om bemanningen, det räcker att tillhandahålla ett rum och att förse det med medier, som böcker och datorer.

Att anställa en bibliotekarie till Hovsjöskolan finns det heller inga planer på. Det berättar rektor Tom Hagman, som för egen del hade hoppats på ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Nu bidde det inte så, utan i stället ett rum som lärarna visserligen kan gå till med sina klasser men som i övrigt hålls stängt. Men böcker ska det finnas, och nyinköp ska göras, hur många sådana som ryms i skolans budget går inte att säga än, säger Tom Hagman.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar