Mindre till konstnärer vid nybygge

Vid kommunal nybyggnation tillämpar Södertälje den så kallade 1 %-regeln, det vill säga en procent av den totala investeringskostnaden ska gå till konstnärlig utsmyckning. Just nu pågår en utredning på kultur- och fritidskontoret om möjligheten att omfördela en del av denna ersättning. Från den konstnär som utför arbetet till konsthallen.

– Det finns alltid en diskussion kring den här regeln, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson, vad som ska räknas som konstnärlig utsmyckning, hur det ska tolkas. Ofta ges då intrycket att det ska finnas en vilja att dra ner på ambitionsnivån.

Har det förts någon diskussion om 1 %-regeln på sistone?

– Nej, säger Staffan Jonsson, det har inte varit aktuellt på sista tiden.

Men det stämmer inte.

Högst aktuell

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 februari presenterades en tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari, författade av både kultur- och fritidschef Staffan Jonsson och av kulturhuschef Anders Lerner och undertecknad av Staffan Jonsson. I den står och vi citerar:

… för närvarande förekommer inte – lika lite som det gjort under de senaste åren – några inköp av kommunal konst i allmänhet. De inköp och förvärv som har genomförts har varit knutna till nybyggnationer, där den s.k. 1 %-regeln för konstnärlig utsmyckning varit tillämplig. I detta arbete ingår framtagande av förslag till utsmyckning, kontakter med konstnärer och projektgrupper och uppföljning av genomförandet. Dessa projekt är oftast byggnationer drivna av Telge Fastigheter eller av andra aktörer, utanför den kommunala förvaltningsorganisationen. Det finns relevanta och bärkraftiga argument för att ersättning bör utgå för det arbete som konsthallens medarbetare utför i dessa byggprojekt, samt för att kostnaden för denna ersättning bör inrymmas i den del av budgeten som är avsatt för konstnärlig utsmyckning. Diskussioner i frågan har förts med parterna i tidigare utsmyckningsprojekt, och den här förfäktade ståndpunkten har då vunnit förståelse. Ersättningen föreslås gå till konsthallens finansiering av utställningsverksamheten – ersättningen bedöms dock endast täcka en mindre del av denna finansiering …

Mindre till konstnärerna

Med andra ord ser Staffan Jonsson och Anders Lerner det som en möjlighet att en del av den ersättning som vanligtvis går till kontrakterad konstnär nu ska flyttas över till konsthallens verksamhet.

Detta ska ses mot bakgrunden att Södertälje konsthall behöver pengar. Budgeten för både konstvård och utställningsverksamhet har minskat genom åren. Och för att, utöver sin basverksamhet, kunna hantera administration och skötsel av kommunala konstsamlingar måste man nu se över olika sätt att få in pengar.

– Ja, förklarar Anders Lerner, det finns ju en linje för många andra kommunala verksamheter för hur de ska ersättas vid olika insatser. I nuläget förvaltar, vårdar och sköter vi den kommunala konsten utan att få något för den insatsen. Det arbete som görs i konstinsköpsdelegationen vid nybyggnation är ju en del av projekteringen och då är det kanske rimligt att den ena procent som är avsatt för konst också ska täcka ersättning för det arbetet.

Gammal regel

1 %-regeln infördes redan 1937 på initiativ av dåvarande socialdemokratiska ecklesiastikministern Arthur Engberg*).

Den är en icke bindande rekommendation, som Södertälje som en av cirka hälften av Sveriges kommuner länge har valt att följa.

Denna rekommendation härstammar alltså från 1937 då ett riksdagsbeslut la grunden till Statens konstråd och de ekonomiska principer det skulle arbeta efter. Konstnärer hade redan tidigare under 30-talet klagat över bristen på arbete. De skrev nu till det nybildade konstrådet, där två ledamöter företrädde konstnärskåren, och påpekade att eftersom så lite satsades på offentlig konst så skulle landets konstnärliga och kulturella värden komma att urholkas.

Denna kulturideologiska diskussion och den politiska motiveringen som ledde fram till beslutet om 1 %-regeln i Sverige byggde på den tidens bildningsideal. Och det här var inget kulturpolitiskt nytänkande, 1 %-regeln fanns redan, i både USA och Tyskland. Så här står det bland annat i propositionen:

”… med hänsyn till konstens stora folkuppfostrande betydelse är bristen på konstnärlig utsmyckning i synnerhet beklaglig i fråga om byggnader, som i större utsträckning besökas av ungdom eller en mera talrik allmänhet, såsom exempelvis skolor och sjukhus.”

Till kultur- och fritidsnämndens möte den 23 maj ska kultur- och fritidsförvaltningen presentera ett förslag till principer och nivåer för ersättning för tjänster inom konsthallens arbetsområde, med målet att de ska införas vid halvårsskiftet 2013. Om de också kommer att omfatta förslag till omfördelning av 1 %-regeln återstår att se.

*) 
Proposition 1937:57 som i sin tur byggde på ett förslag från 1936 års konstsakkunniga (SOU 1936:50)

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Bilder från den konstnärliga utsmyckningen av den nybyggda Hovsjöskolan.

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

2 Kommentarer till “Mindre till konstnärer vid nybygge”

 1. Peter Andersson skriver:

  Hej vi på Skaparskaran håller på att diskutera problemet vi vill gärna också att de kommer upp på tal mer Mvh Peter Andersson

 2. Pontus Björkman skriver:

  Hej Ingrid!

  Bra att du uppmärksammar procentregeln och ev förändringar. Planerar du att intervjua några konstnärer för att fördjupa frågan?

  Mvh
  Pontus