Buller om bättre dialog

_DSC0439

Svart på vitt

Mer dialog och kommunikation, lovade Håkan Buller (S), ordföranden i stadsbyggnadsnämnden när bygget på Orionkullen diskuterades i Gamla flickskolan för några veckor sedan. Nu finns hans löfte i ett protokollfört nämndärende, för hur nästa bygge ska förankras, nämligen McDonalds-tomten. Men redan vid nämnda nämndmöte var hela planärendet stängt för allmänheten.

Möjligen för första gången har nu ett detaljplanärende kompletterats med krav på förbättrad dialog med allmänheten. Så skedde när SBN, Stadsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde i tisdags, den 24 mars, beslutade att föreslå KS att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ny detaljplan för området med McDonaldstomten. Till ärendet fogades en skrivelse från S, MP och V, där de gemensamt föreslår förbättrad dialog.

Detta är ett resultat av turerna kring bygget av Orionkullen, där Håkan Buller fick ta emot kritik för att bygget ansågs ha forcerats fram utan att vare sig politikerna i SBN eller tjänstemännen lyssnat tillräckligt på allmänhetens synpunkter eller tagit del av mångas kunskaper och erfarenheter.

Börjat dåligt

Nu blir det alltså en ändring. ”En aktiv, tydlig och tidig kommunikation är angelägen och Södertäljeborna bör ges goda möjligheter att lämna synpunkter, få svar på frågor och diskutera. ”

Så står det i paragrafen. Vidare: ”Det är en styrka för nämnden att i det fortsatta arbetet ha en så bred dialog som möjligt. Det är också nämndens övertygelse att detta arbete kan tjäna som exempel för kommande planeringsprocesser.”

Att så verkligen sker ska man ha koll på genom löpande uppföljning till nämndes sammanträden.

Informationen kring planarbetet ska vara lättillgänglig, står det vidare, och den här nya kommunikationsinsatserna ska påbörjas tidigt och pågå under hela detaljplaneprocessen.

Det låter ju bra, det. Synd att denna policy inte fanns när SBN behandlade ärendet den 24 mars. I föredragningslistan till det sammanträdet anges nämligen tydligt att planärenden, såsom det som gäller McDonalds-tomten, inte är ”öppna för allmänheten”.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Stadsbyggnadsnämnden
ÄRENDE 15 b)
Detaljplan för del av Tellus 5, kommunikation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet yrkar vid dagens sammanträde bifall till förslaget om att påbörja detaljplanearbetet för del av Tellus 5 (McDonaldstomten). Detta är ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att utveckla stadskärnan i Södertälje.
En utmaning i arbetet med att utveckla stadskärnan och att skapa förutsättningar för bostäder är en god kommunikation. En aktiv, tydlig och tidig kommunikation är angelägen, och Södertäljeborna bör ges goda möjligheter att lämna synpunkter, få svar på frågor och diskutera.
Naturligtvis finns det berörda sakägare i formell mening, men frågor av detta slag berör även betydligt bredare grupper och vi menar att det är en styrka för nämnden i det fortsatta arbetet att ha en så bred dialog som möjligt.
Det är vår övertygelse att detta arbete kan tjäna som exempel för kommande planeringsprocesser.
Förslag till beslut
Att ge samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att initiera ett arbete med proaktiv kommunikation kopplat till detaljplanearbetet för del av Tellus 5. Löpande uppföljning av detta görs till det förstärkta presidiet samt till nämndens sammanträden.
Att som utgångspunkt för insatserna ska gälla att de ska ha fokus på en bred dialog och att informationen kring planarbetet ska vara lättillgänglig. Kommunikationsinsatserna ska påbörjas tidigt och pågå under detaljplaneprocessen.

_DSC0432

Fotograf och grafisk formgivare i sitt företag TelgeFoto. Arbetat med visuell kommunikation sedan 1982; allt från tidningsreportage, teateraffischer, layout av serbiska kulturtidskrifter och kommunal information, till bröllopsbilder och bebisar på fårfällar. Född i Södertälje. Grododlare och mopedist. Ser gärna några filmer om dagen.

Lämna en kommentar