DEBATT: Orionkullen, läs alla inlägg här

IMG_50801

Orionkullen 5 i 12

 

Torsdagkvällen den 5 mars bjöd Södertälje Konstnärskrets in till ett öppet samtal om den planerade byggnationen på Orionkullen. Samtalet ägde rum mitt i utställningen ”Stjärnor kring Orion”, en samling av ny och äldre konst och föremål från den befintliga bebyggelsens historia.

Ett 60-tal intresserade Södertäljebor trängde ihop sig i Gamla flickskolan, i det som en gång var en arrestlokal, på den tiden huset användes som fängelse.

I korthet ligger till så här: Orionkullen är en del av den rullstensås som löper genom Södertälje, med kanalen på ena sidan och Köpmangatan på den andra. Där finns idag två hus, båda K-märkta: Gamla flickskolan och annexet eller gymnastikhuset. Flickskolan uppfördes på 1700-talet som sjukhus och har därefter använts till lite av varje, senast flickskola fram till 1968, därav namnet i folkmun. Byggnaden är Södertäljes äldsta profana stenbyggnad. idag använder framför allt Kretsen, Oktoberteatern och STA, Södertälje Teateramatörer lokalerna.

Högt hus

Det som nu är aktuellt är att samhällsbyggnadskontoret, med Ulf Dahlbergs som chef, på politikernas uppmaning, har tagit fram ett förslag till att ytterligare bebygga kullen. Dels med ett hus i slänten ner mot Köpmangatan och dels någon gång i framtiden med ytterligare hus på andra sidan, ner mot kanalslänten. Det sistnämnda är inte tänkt att byggas nu, men i beslutsunderlaget har man lagt in en byggrätt för ett sådant, för ifall i fall det kan bli aktuellt någon gång och då slippa dra hela ärendet en vända till.

Förslaget är antaget av stadsbyggnadsnämnden, SBN. Det ingår i en bredare satsning på förtätning av stadsmiljön och omfattar också ny sträckning av Köpmangatan och en upprustning av promenadstråket nedanför Orionkullen längs kanalen. 

Det nya slänthuset blir sju våningar högt, markplanet är reserverat för butiker.

På den skiss som visades under kvällen är det nya huset inritat som en stor låda, eller ”blaffa” som en del kallade den. Men Urban Dahlberg, som var närvarande, pratade om volymer och inte hus och betonade att modellen inte visar hur huset ska se ut bara hur stort det ska bli. Något beslut om hur huset verkligen ska se ut finns inte, sa han.

IMG_96731

Medskick

Anna Bohman (S), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, KoF, fanns också på plats under samtalet. I varje remissteg har KoF gjort ”medskick” till stadsbyggnadsförvaltningen, sa hon. Det vill säga de har uttryckt sin oro över att det kulturhistoriska värdet i Orionkullen inte tillräckligt ska beaktas vid en byggnation och det gäller i klartext särskilt att den planerade byggnaden blir för hög.

På mötet, där många kom till tals, uttrycktes en frustration över att byggbeslutet, trots all mangling i den ordinarie hanteringen, inte hade förankrats tillräckligt väl och att många kloka synpunkter inte fått luftas. bland annat har Södertälje konstnärskrets, som funnits i 60 år i år inte bjudits in till ett enda samtal.    

Denna frustration fångades av fotograf (tillika medlem i Kretsen) Olof Näslund, primus motor för både samtalet och utställningen, som kallade situationen för ”Orionkullen 5 i 12”och Håkan Buller (S), ordförande i SBN höll med.

– Vi både måste och vill bli bättre på dialog och kommunikation, sa han och lovade bättring för framtida ärenden.

Svårt att backa

Flera av de närvarande undrade om det inte går att lägga beslutet på is ett tag tills tillräckligt med synpunkter inhämtats. Det är i och för sig möjligt, men det förutsätter att politikerna i Kommunstyrelsen, KS och senare Kommunfullmäktige, KF påverkas till ett sådant ställningstagande. Eftersom SBNs beslut var enhälligt är förutsättningarna för det inte särskilt stora.

Anna Bohman (S) betonade vikten av att göra hela kullen till ett verkligt och levande kulturcentrum.

– Om nu kommunen vill bygga bostäder där så låt dom göra det, sa hon, men gör det klokt! och låt oss arbeta utifrån det nya läget och utveckla hela området. Ordna belysning och bättre väg upp till husen, vilket en av de närvarande påpekade behövs. Sanda och skotta den långa trappan. 

Husen ska fortfarande vara till för kulturen, sa Anna Bohman och lovade att någon bank blir det inte tal om att inhysa i något av dem.

IMG_74931

Inte styra

Däremot, sa hon när vi pratades vid i dag, kommer KoF inte att verka för att få dit fler kulturaktiviteter.

– Det är inte vår sak att se till att det händer saker i husen, det får föreningar och andra aktörer göra, jag tror det vore farligt om vi skulle gå in och detaljstyra. Vi ska däremot möjliggöra för flera aktörer att vilja vara här och göra det bästa av området.

– Uppriktigt sagt, fortsatte Anna Bohman, är Orionkullen lite på dekis. Det vill vi ändra på.

Ärendet är färdigbehandlat och fler vändor med remissyttranden får nu vare sig KoF eller någon annan nämnd.

– Men vår kompetens används i hela processen, säger Anna Bohman, med stadsantikvarie Emma Tibblin, som ingår i vår organisation.

Konsthallen, då, den tilltänkta. Finns det några planer på att flytta den befintliga i Luna hit?

– Nej, nej, det är det alldeles för tidigt att säga något om.

Detta händer nu

En enig stadsbyggnadsnämnd har alltså föreslagit Kommunstyrelsen att anta byggplanen. Ärendet kommer upp på KS möte den 27 mars. Om förslaget antas där går det vidare till Kommunfullmäktige för slutligt beslut. De som är sakägare och tidigare har reserverat sig har möjlighet att överklaga, hur det går till framkommer av det brev som de får sig tillsänt.

Vi har sökt Urban Dahlberg under dagen för att reda ut det där med hur sjuvåningshuset kommer att se ut, eftersom det inte är tänkt att bli som på de skisser som visats, och om det är sant det han sa, att den som vill vara med och påverka utseendet kan göra det genom att kontakta honom. Vi återkommer så snart vi fått tag i honom.

 

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Kjell Carlsson  

avdelare_linje

 Urban om Orion

Nej, Urban Dahlberg, kommunens plan- och bygglovschef, som var med på det öppna samtalet i gamla Flickskolan i torsdags, vet inte mer än vi andra hur det tilltänkta sjuvåningshuset kommer att se ut. Det som på hans skiss visas som en vit koloss, eller ”blaffa” som någon kallade den.

– Det är riktigt, bekräftar han.

orionbild

Har du ingen känsla alls för hur det kan komma att se ut?

– Nej.

Det som ingår i den plan som Stadsbyggnadsnämnden, SBN, nu har godkänt är volymen. Husets storlek (inklusive höjden), var garagen och lokalerna ska ligga.

– Och det är helt rätt som jag sa i torsdags, fortsätter Urban Dahlberg, att den som har synpunkter på husets utseende, arkitektur, färgsättning, materialval och liknande, är välkommen till mig med synpunkter. Volymen är det lite sent att diskutera, men utseendet är på intet sätt fastställt.

 

Bygglovet dröjer

Först när den föreliggande planen har godkänts vidtar bygglovsfrågorna och det är i det skedet utseendet kommer in. Inte höjden eller storleken i övrigt, de delarna ingår i den föreliggande planen, men utformning och utseende i övrigt.

Två arkitektkontor ska bjudas in för förslag.

– När vi tjänstemän har bedömt de båda förslagen och kollat sådant som att de håller sig inom gällande plan och övriga bestämmelser, ska den klubbas SBN, fortsätter Urban Dahlberg, bygglovsärenden går inte vidare till KS eller KF.

I bygglovsärendet bedöms bland annat hur huset ska ”luta sig mot” eller komma att samspela med övrig bebyggelse i sin närhet och med Orionkullen i övrigt.

– Just Orionkullen är så känslig, eller låt mig säga intressant, så jag utgår från att vi kommer att informera allmänheten på olika sätt, i tidningen till exempel.

Allt det här gäller under förutsättning att KS och därefter KF antar den föreliggande planen.

– Det vet man aldrig, det kan hända saker politiskt också. Våra politiker är påverkbara.

TextIngrid Sjökvist

 avdelare_linje

Upp till bevis, Håkan!

 

På tisdag nästa vecka, den 24 mars, sammanträder samhällsbyggnadsnämnden. Den väntas då ge sin förvaltning i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för byggnation av McDonalds-tomten.

Hallå, Håkan Buller (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Du lovade vid samtalet om Orionkullen på Kretsen tidigare att kommunikationen med allmänheten skulle bli bättre från er sida inför kommande byggnation. Hur har du tänkt infria det löftet nu?

– Det är alldeles riktigt, jag tänker se till att vi får till en bra kommunikation. Det nämnden ska besluta om nu är att ge klartecken för att sätta igång planeringsarbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Men sen, hur ska du se till att öka kommunikationen

– Den blir en viktig del i den processen. Jag tror framför allt att vi behöver öka på öppenheten och tydligheten, prata om planen, visa upp att arbetet pågår.

Hur då?

– Jag har inte alla de svaren än. Det här är väldigt tidigt i processen.

En fråga till: Varför inte avvakta med den kulturhistoriskt viktiga Orionkullen, så att den planeras i samklang med McDonalds-bebyggelsen? Varför inte se hela nybyggnationen kring och omkring Maren som en helhet?

– Det där blir som hönan och ägget. Vi tycker att vi gjorde den kopplingen tidigare, när vi gjorde omtag för McDonalds-tomten och för Lyran, parkeringen utanför Hebbevillan. När vi nu vet hur Orion börjar te sig så kan vi tänka hela Maren som helhet utifrån den. Det går inte att alla väntar på alla. Orionkullen har varit en process på över fyra år. Diskussionerna i övrigt kring området runt Maren har ju pågått till och från under tre eller fyra decennier. Nu är det dags att göra något konkret.

Text: Ingrid Sjökvist

Skärmavbild 2015-03-18 kl. 18.35.43

avdelare_linjeavdelare_debatt

Så här kan Orionhusen se ut!

Kåses Orionförslag

 

I kvarteret Lampan byggdes det för inte så många år sedan en länga hyreshus i det jag brukar kalla ”oregelbunden arkitektur”. Det tycker jag skulle kunna vara något för Orionkullen.
Den här ganska tidlösa stilen bryter inte av för mycket och bebyggs dessutom ”McDonalds”och tomten mellan Hebbevillan och Orionkullen i samma stil så kan jag tycka det är okay.
Jag vet att jag inte lyckats placera in bygget optimalt, men här handlar det mer om ”form” än ”volym”, som det talades mycket om på hearingen på Galleri Kretsen. Dessutom är jag medveten om att träden framför Flickskolan ligger illa till!
Jag kommer att skicka samma förslag till Urban Dahlberg och Håkan Buller som ett förslag att ta med på vägen.

Text och bildmontageKjell Carlsson (Södertäljebo i tredje generationen).

 

avdelare_linje

Vad behövs i Södertälje för att putsa upp

ryktet och få en trivsammare stad?

Gertruds höghus

Bilden på det behändiga höghuset är från Gärdet i Sthlm, 15m i diameter.

 

Jo, stolthet över staden och dess historia – och en satsning på skönhet! Orionkullen och dess byggnader må se lite bedagade (skamfilade) ut, men det är dock en viktig del av stadens historia och ett grönt blickfång i staden. Nu tänker planerare och politiker dölja och bygga för denna pärla – av skam för att inte historien i Södertälje är lika fin som Stockholms Observatoriekulle till exempel? Så bygger man inte en stads självkänsla!

Nej, bygg i stället på den obebyggda runda p-platsen mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan. Bygg med fördel ett högt hus med många lägenheter. Ett höghus på den platsen skymmer inte särskilt mycket. Alternativt kan ett vanligt kvartershus byggas i samma höjd som intilliggande kvarter. P-platsen är ju just ett obebyggt kvarter som naturligt avslutar bebyggelsen mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan.

Gör staden skönare och grönare genom att skapa ett grönt stråk från Maren och Slussholmen – via portaler och gröna gångvägar, via och runt Orionkullen, längs kanalen och Västra Kanalgatan. Stäng denna för genomgående trafik och gör den grön. Skulle bli underbart tillsammans med den nya kvartersbebyggelsen längs gatan – inte minst för de boende.

Lyft fram stadens historia och gör staden skönare och grönare !

Text & foto: Gertrud Westerfors

 

 

 

 

Lämna en kommentar