Orionkullen klubbad

_DSC0423

Orionkullen klubbad

Nej, sansa sig gjorde inte Kommunstyrelsen med beslutet om bebyggelse på Orinkullen. Vid sitt sammanträde i fredags, den 27 mars, klubbades förslaget från stadsbyggnadsnämnden, efter lång debatt, igenom. Med två reservationer. Ingen av dessa har egentligen något emot att kullen bebyggs, men reagerar på hur.

Det är dels Folkpartiet som tycker att byggplanerna inte tar tillräckligt stor hänsyn till att bevara den kulturhistoriska miljö som Orionkullen utgör. Och dels Centerpartiet som tycker att förslaget är dåligt vad beträffar tänkta parkeringsmöjligheter.

Det slutliga beslutet om bebyggelse av Orionkullen tas i Kommunfullmäktige på måndag.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

_DSC0483

Reservationer:

                                                                                                             2015-03-27

Kommunstyrelsen; Ärende 14

Detaljplan för Orion (Tälje 1:35)

Dnr KS 14/278

Vid dagens behandling föreslog jag en återremiss av ärendet för att ändra p-talet för byggnationen och som underlag ha den trafik- och parkeringsstrategi som vi har väntat på sedan 2009. Det går inte enligt vår uppfattning att fortsätta starta enskilda byggprojekt, aldrig så angelägna, som riskerar skjuta ett stort problem framför sig som det sen kan visa sig vara svårt att lösa och finansiera. Ett skäl är också att man inte omotiverat kan ta bort p-platser i centrum utan att ha en plan för hur de ska ersättas. Ökat antal boende i stadskärnan och förväntad ökad handel kommer snarare att kräva fler parkeringsmöjligheter/lösningar än det omvända, färre. Då måste de som bygger bostäder och handelsytor ta ansvar för att tillräckligt antal parkeringsplatser byggs, fysiskt och finansiellt, för att klara byggnadens behov inom den egna fastigheten för bostäder och handel. Kommunen ska också planera för och finansiera de nya lösningar som behövs för till exempel externparkeringar med fungerande ”transfertrafik”. Utan starka styr-/plandokument kommer kommunen alltid att vara i händerna på exploatörerna.

Vid ett tidigare ärende; exploateringsavtalet rörande kv. Venus beslöt kommunfullmäktige att återemittera ärendet för beredning utifrån en kommande parkerings- och trafikstrategi. Majoriteten valde då att låta förvaltningen komma tillbaka med samma förslag. Nu visar även detta beslut i kommunstyrelsen att majoritetspartierna väljer att strunta i den långsiktiga planeringen av hur parkering och trafik ska lösas för en fortsatt god utveckling av centrum både för handel och för boende.

Centerpartiets kritik handlar egentligen inte om enskilda byggprojekt utan om att kommunens majoritet inte är beredda att prioritera framtagandet av en trafik- och parkeringsstrategi som blir ett viktigt planeringsdokument för en bra centrumutveckling för alla parter, boende, handel, företag och kommun. Och för de som går, cyklar, åker buss eller bil.

Förslag till kommunstyrelsen

Att återremittera ärendet för ytterligare beredning med avsikt att få en sammanhållande trafik- och parkeringsstrategi för gående, cyklister, kollektivtrafik och bilism som underlag för ett korrekt beslut gällande parkeringsbehovet i samband med ärendehantering och byggande av Orion och framtida projekt. Då förslaget avslogs reserverar jag mig till förmån för detsamma.

Tage Gripenstam, centerpartiet

 

KOMMUNSTYRELSEN

2015-03-27

Ärende 13 och 14

Detaljplan för kvarteret Orion (Tälje 1:35)

med flera samt genomförandeavtal

 

Ärende/beslut

Kommunstyrelsen har idag beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Orion samt genomförandeavtal med ByggVesta Maren enligt föreliggande förslag.

Bakgrund

Fortfarande gäller programmet för Södertäljes stadskärna, som antogs av kommunfullmäktige 2010. Folkpartiet agerade kraftfullt redan då mot okänslig exploatering av kvarteret Lyran, området mellan Grödingevägen och Tältet samt Turingelunden, samtidigt som vi drog en lans för naturreservat i stadsskogen och bostäder på före detta ridhustomten. Ännu idag gäckar skisserna med en hel del tveksamma storskaliga huskroppar längs kanalens västra sida, som säkert kommer att väcka opinion när det blir dags att göra slag i saken – och lika säkert blir det ett himla liv från Sjöfartsverket.

Folkpartiets bedömning

Detaljplanen för kvarteret Merkurius visar huskroppar på sex till sju våningar i slänten upp mot Södertäljes Akropolis, Orionkullen, som nyligen fått förstärkt status som kulturminne. Här tronar stadens enda bevarade byggnad av sten från 1700-talet, som i sin upphöjda gestalt manar till respekt för vårt gemensamma kulturarv.

Nu närmar vi oss målsnöret i beslutsprocessen, efter nätt bantningskur för den moderna arkitekturens framfart upp mot ”Flickskolan”. Folkpartiet har i remissrundan förfäktat en kompromiss, som innebär bostäder på den lilla trekantiga stressparkeringen vid varuhuset Kringlans östra fasad, med en möjlig fortsättning i en integrerad butiksarkad.

Likaså förordar vi en varsam exploatering i norr där knallen går i jämnhöjd med Västra Kanalgatan, som kommer att få ny dragning och därmed lämnar utrymme för ett antal lägenheter.

Förslaget avstyrks

Men där får det vara slut, om den här delen av stadens identitet ska vårdas med känsla för kulturhistoria. Sista skriket är inte fel, men det passar inte på slänten upp mot Orionkullen. Det är inte för inte stadsantikvarien och en enig kultur- och fritidsnämnd helt sonika avstyrker planförslaget.

För 75 000 kronor styck är det fritt fram för byggherren att skövla de ståtliga lindarna längs allén på krönet, trots fullt friska stammar och kronor, som därtill är biotopskyddad. Upp till kamp trädkramare, minns almstriden i Kungsträdgården i maj 1971.

Den här processen har lotsats fram bland många blindskär. Även om de tekniska och säkerhetsrelaterade invändningarna från Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Trafikverket, Telge Nät med flera kan hörsammas och åtgärdas kvarstår kärnfrågan: Hur vill vi utforma och uppleva stråket från Orionkullen, via Hebbevillan och Vänortsparken fram till det kommande rekreationsområdet på Lotsudden? Ska kulturen läggas i skugga eller ska den få synas och andas? Vi håller på det senare.

Kalla fötter

Även om exploatören fått kalla fötter lever fortfarande tankarna på ett höghus på parkeringen invid Hebbevillan. Förverkligas dessa, ja då blir det inte mycket kvar som når ut av 1700-talsatmosfär från konstnärskollektivets landmärke. Likaså skulle 1800-talsvibrationerna tona bort från det välbevarade huset där Sveriges första kvinnliga journalist bodde en gång i tiden.

Området med våra centralt belägna klenoder utmanas på det viset från flera håll. De omedelbara hoten mot Kusens backe och Inre Maren har avvärjts. Nu står nästa slag vid Orionkullen. Vi borde ha lärt tillräckligt av citysaneringen för att kunna göra rätt den här gången.

Folkpartiets förslag till beslut

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

  1. Återremitterar ärendet i syfte att begränsa exploateringen enligt Folkpartiets förslag, som innebär bostäder på den lilla trekantiga parkeringen vid varuhuset Kringlans östra fasad, med en möjlig fortsättning i en integrerad butiksarkad samt varsam bebyggelse på den del av Västra Kanalgatan som frigörs genom ny sträckning.
  1. Den del i exploateringsavtalet som omfattar möjlig skövling av allén med lindar på Orionkullen utgår.

Avslår förslaget.

Södertälje den 27 mars 2015

Metin Hawsho (FP)

 

_DSC0439

Svart på vitt

Buller om bättre dialog

Mer dialog och kommunikation, lovade Håkan Buller (S), ordföranden i stadsbyggnadsnämnden när bygget på Orionkullen diskuterades i Gamla flickskolan för några veckor sedan. Nu finns hans löfte i ett protokollfört nämndärende, för hur nästa bygge ska förankras, nämligen McDonalds-tomten. Men redan vid nämnda nämndmöte var hela planärendet stängt för allmänheten.

Möjligen för första gången har nu ett detaljplanärende kompletterats med krav på förbättrad dialog med allmänheten. Så skedde när SBN, Stadsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde i tisdags, den 24 mars, beslutade att föreslå KS att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en ny detaljplan för området med McDonaldstomten. Till ärendet fogades en skrivelse från S, MP och V, där de gemensamt föreslår förbättrad dialog.

Detta är ett resultat av turerna kring bygget av Orionkullen, där Håkan Buller fick ta emot kritik för att bygget ansågs ha forcerats fram utan att vare sig politikerna i SBN eller tjänstemännen lyssnat tillräckligt på allmänhetens synpunkter eller tagit del av mångas kunskaper och erfarenheter.

Börjat dåligt

Nu blir det alltså en ändring. ”En aktiv, tydlig och tidig kommunikation är angelägen och Södertäljeborna bör ges goda möjligheter att lämna synpunkter, få svar på frågor och diskutera. ”

Så står det i paragrafen. Vidare: ”Det är en styrka för nämnden att i det fortsatta arbetet ha en så bred dialog som möjligt. Det är också nämndens övertygelse att detta arbete kan tjäna som exempel för kommande planeringsprocesser.”

Att så verkligen sker ska man ha koll på genom löpande uppföljning till nämndes sammanträden.

Informationen kring planarbetet ska vara lättillgänglig, står det vidare, och den här nya kommunikationsinsatserna ska påbörjas tidigt och pågå under hela detaljplaneprocessen.

Det låter ju bra, det. Synd att denna policy inte fanns när SBN behandlade ärendet den 24 mars. I föredragningslistan till det sammanträdet anges nämligen tydligt att planärenden, såsom det som gäller McDonalds-tomten, inte är ”öppna för allmänheten”.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Göran G. Johansson

Stadsbyggnadsnämnden
ÄRENDE 15 b)
Detaljplan för del av Tellus 5, kommunikation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet yrkar vid dagens sammanträde bifall till förslaget om att påbörja detaljplanearbetet för del av Tellus 5 (McDonaldstomten). Detta är ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att utveckla stadskärnan i Södertälje.
En utmaning i arbetet med att utveckla stadskärnan och att skapa förutsättningar för bostäder är en god kommunikation. En aktiv, tydlig och tidig kommunikation är angelägen, och Södertäljeborna bör ges goda möjligheter att lämna synpunkter, få svar på frågor och diskutera.
Naturligtvis finns det berörda sakägare i formell mening, men frågor av detta slag berör även betydligt bredare grupper och vi menar att det är en styrka för nämnden i det fortsatta arbetet att ha en så bred dialog som möjligt.
Det är vår övertygelse att detta arbete kan tjäna som exempel för kommande planeringsprocesser.
Förslag till beslut
Att ge samhällsbyggnadsdirektören i uppdrag att initiera ett arbete med proaktiv kommunikation kopplat till detaljplanearbetet för del av Tellus 5. Löpande uppföljning av detta görs till det förstärkta presidiet samt till nämndens sammanträden.
Att som utgångspunkt för insatserna ska gälla att de ska ha fokus på en bred dialog och att informationen kring planarbetet ska vara lättillgänglig. Kommunikationsinsatserna ska påbörjas tidigt och pågå under detaljplaneprocessen.

_DSC0432

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

Lämna en kommentar