Tingshuset kan bli bostäder

 

 

Jodå, det går att bygga bostäder i Tingshuset. Vilka planer ägaren, Södertälje Solen AB, c/o chbg Invest och Trademark AB i Stockholm, har är inte känt. Kulturdelen har försökt nå dem, men utan framgång.

 

Södertälje Solen AB äger stora delar av kvarteret Solen 7 som omfattar både Tingshuset och gamla polishuset.

Vad de har för planer för Tingshuset, när Tingsrätten flyttar ut om cirka två år, är höljt i dunkel. Det kan bli bostäder.

– Enligt gällande detaljplan, som togs år 2007, får Tingshuset omfatta bostäder och centrumverksamhet. I bottenvåningen handel, säger förrättningslantmätare Rickard Dahl på KLM, kommunala lantmäterimyndigheten i Södertälje.

Just nu har ägaren, begärt att få stycka av sin egendom.

– Varför de vill göra det vet jag inte än, säger Rickard Dahl.

– Vi fick in en ansökan den 6 mars så allt är nytt. Vi har bara hunnit skicka en bekräftelse till dem på att vi har mottagit begäran. Det är marken där polisen hade sin parkering som de vill särskilja från resten av beståndet.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

 

Tingshuset dröjer

Vad det kommer att bli av Tingshuset när Tingsrätten flyttat ut vet heller inte Håkan Buller (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.
– Jag tror inte att Tingsrätten har sagt upp sig än, säger han. Vi håller på att detaljplanelägga tomten till det nya polishuset, där ett nytt tingshus ska kunna byggas. Det arbetet pågår. Detta görs förstås för att Tingsrätten behöver en ny och väl fungerande arbetsplats. Som jag förstått det har det handlat om både säkerhets- och arbetsmiljöskäl i det nuvarande läget.
– Vi räknar med att det ska kunna stå ett hus där om allt går enligt planerna, och när alla avtal är på plats, först 2019.
För tidigt med nya planer

Någon kontakt om Tingshuset har Håkan Buller inte haft med ägaren än.
– Däremot har vi haft en mycket god dialog med dem om hur de vill utveckla hela kvarteret Solen 7. En av de delarna är studentbostäder i gamla polishuset, och den omvandlingen ser jag mycket positivt på. Jag bedömer att de kommer in med en bygglovsansökan om det snart.

 

Mer bostäder

Att ägaren begärt en avstyckning av kvarteret, parkeringsplatsen utanför gamla polishuset, känner Håkan Buller inte till, men menar att det inte är någon stor fråga att en fastighetsägare vill lägga den nya tillkommande bostadsbebyggelsen mot Nygatan i en egen fastighetsbildning.
Enligt gällande detaljplan är det helt okej att bygga bostäder också i Tingshuset, vad säger du om det?
– Det låter inte helt okomplicerat, med tanke på de starka skydd som ligger på byggnaden*), men huruvida det ska vara kontor och arbetsplatser i huset, vilket är en bristvara i centrala Södertälje, eller annan centrumverksamhet tycker jag är en fråga för fastighetsägaren, givetvis inom ramen för gällande detaljplan och i en dialog med kommunen.
_ Rent generellt ser jag oerhört positivt på att det nu finns en aktiv fastighetsägare i kvarteret Solen, som på bara några få månader visat tydliga ambitioner på att aktivt utveckla hela kvarteret, något vi önskat i många år.

Textilkonst i Tingshusets fönster mot Stora torget i Södertälje.

Text: Ingrid Sjökvist

Foto: Olof Näslund

* Skyddsregler för Tingshuset, ur planbeskrivningen som hör ihop med detaljplanen:

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Tingshuset, ”Nya Rådshuset” har synnerligen höga kulturhistoriska värden och omfattas av PBL 3:12. Byggnaden ritades efter genomförd tävling av Åke Lundqvist. Byggnadskroppen mot gatan som innehöll rådhusrätt och stadsfullmäktige, uppfördes i en första etapp med start 1965 och polis och post i kvarterets mittersta del genomfördes i en andra etapp något senare. Byggnaden är ett för 1960-talet typiskt byggnadsverk med högsta samhällshistoriska och arkitektoniska värden. Byggnaden får inte förvanskas vilket innebär att de ursprungliga fasaderna inte får ändras,
varken till materialval, färgsättning eller genom upptagande av fönster och dörrar.
Tillbyggnad på tak är ej tillåtet. Ursprunglig planlösning och ursprungliga interiöra byggnadsdetaljer skall bevaras. Bottenvåningens fasad mot Stora torget är inte ursprunglig och kan därför ändras. Om ändringar i strid mot ovanstående av särskilda skäl är nödvändiga skall de bedömas efter att antikvarisk sakkunnig genomfört relevanta
antikvariska förundersökningar och lämnat yttrande.

 

 

 

 

 

Journalist och författare. Skriver reportage och artiklar på eget och andras initiativ, ofta om människor i arbete eller deras boende, gärna med miljö- och samhällsperspektiv. Språkgranskar andras texter. Är redaktör för antologier. Leder skrivarkurser. Håller i berättarkaféer och är litterär lektör. Skriver då och då en novell. Kan tala baklänges och dessutom klanderfri skånska.

1 kommentar till “Tingshuset kan bli bostäder”

  1. Lena Lindqvist skriver:

    Arkitektens namn är felstavat på webbplatsen, I artikeln Idé med förhinder:

    Arkitekt för Tingshuset i Södertälje är
    ÅKE E LINDQVIST